Warunki korzystania
 
(1) Niniejsze Ogólne warunki określają tryb, sposób i warunki wykonania kupna i sprzedaży online za pośrednictwem www.dolphinariumvarna.bg – strona internetowa stanowiąca własność spółki Festa Delphinarium Ltd.
(2) Niniejsze Ogólne warunki stanowią umowę kupna-sprzedaży zawieraną na odległość w rozumieniu art. 48 Ustawy o ochronie konsumentów między spółką Festa Delphinarium Ltd. i Klientem.
(3) Festa Delphinarium Ltd. jest spółką handlową z adresem: Rejon Saltanat, Warna 9000, Bułgaria. Numer BULSTAT 148102368. Telefon do kontaktu: +359 52 302 199.
(4) Festa Delphinarium Ltd. daje Klientowi możliwość zakupu usług świadczonych online za pomocą składania zamówienia i zapłaty odpowiedniej kwoty sprzedaży, z zachowaniem przepisów niniejszych Ogólnych warunków ze strony Klienta. Klient może składać ważne zamówienia zakupu usług świadczonych online wyłącznie po wyrażeniu akceptacji niniejszych Ogólnych warunków, przy czym postanowienia Ogólnych warunków stają się obowiązujące i Klient zobowiązany jest do ich przestrzegania.
(5) Każdy klient naszej strony należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszych Ogólnych warunków. Stanowią one porozumienie, określające stosunki między Klientem i spółką Festa Delphinarium Ltd.
(6) Korzystanie z online usług świadczonych na stronie jest odpowiedzialnością Klienta.
(7) Spółką Festa Delphinarium Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług bez uprzedniego powiadomienia.
(8) Spółką Festa Delphinarium Ltd. zastrzega sobie prawo modyfikować, dodawać i usuwać części niniejszych Ogólnych warunków według własnego uznania i w dowolnym czasie. Klient ponosi całą odpowiedzialność za sprawdzenia wykonanych zmian Ogólnych warunków spółki Festa Delphinarium Ltd. przed korzystaniem ze strony. W przypadku gdy klient kontynuuje korzystania ze strony po opublikowaniu zmian, spółka Festa Delphinarium Ltd. przyjmuje, że tą czynnością Klient wyraził zgodę i zaakceptował wykonane zmiany niniejszych Ogólnych warunków korzystania.
(9) Niniejszym Klient wyraża zgodę, że wszystkie kolejne zakupy regulowane są Ogólnymi warunkami obowiązującymi do chwili opublikowania zmienionych warunków, a po tym – zgodnie z aktualizowanych Ogólnych warunków.
(10) Niezależnie od starań spółki Festa Delphinarium Ltd., aby zapewnić dokładności, kompletności i aktualności informacji na Stronie, istnieje możliwość obecności niedokładności lub niekompletności informacji o niektórych z usług, w tym dotyczących cen lub dostępności usługi. Spółka Festa Delphinarium Ltd. nie gwarantuje prawidłowości, kompletności i aktualności informacji na stronie.
(11) Spółka Festa Delphinarium Ltd. zastrzega sobie prawo do korekty pomyłek i/lub do odnowienia treści Strony w dowolnej chwili bez obowiązku wyłącznego powiadomienia Klientów o wprowadzonych zmianach.
 
 
Wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności:
 
(12) Spółka Festa Delphinarium Ltd. zastrzega sobie prawo do odwołania, przedwczesnego zakończenia lub zmiany godziny rozpoczęcia pokazów lub innych atrakcji w przypadku wystąpienia siły wyższej.
(13) W razie możliwości spółka Festa Delphinarium Ltd. może zawiadomić o powstałych zmianach klientów, którzy kupili bilety za pośrednictwem strony internetowej, przesyłając e-mail na podany podczas zakupu adres e-mail.
(14) Spółka Festa Delphinarium Ltd. nie jest zobowiązana do zapłaty żadnych odszkodowań, w tym za koszty transportu lub inne koszty poniesione przez klienta, w celu odwiedzania anulowanego lub odwołanego z jakiegokolwiek powodu pokazu.
 
 
Rezygnacja z usługi i zwrot pieniędzy
 
(15) Zgodnie z art. 50 i w związku z art. 55 Ustawy o ochronie konsumentów, użytkownik ma prawo zrezygnować z niniejszej Umowy w następujących przypadkach:
Jeśli skorzysta z prawa rezygnacji z usługi w terminie 14 dni, liczone z dnia zawarcia niniejszej Umowy (płatności online), przy czym spółka Festa Delphinarium Ltd. ma obowiązek zwrócić zapłaconą kwotę w terminie określonym prawem i wynoszącym 30 dni od dnia skorzystania z prawa rezygnacji z umowy ze strony Użytkownika.
Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik zrezygnuje z usługi po upływie ustawowego terminu wynoszącego 14 dni, przy czym spółka Festa Delphinarium Ltd. nie ma obowiązku zwrotu kwoty, ani zapłaty za koszty transportu lub za inne koszty poniesione przez Użytkownika w związku z Umowy.
 
 
Jak zamówić online bilet dla niniejszej usługi?
 
Wykonaj następujące kroki:
Wprowadź w odpowiednich polach swoje imiona, nazwisko i adres e-mail;
Podaj liczbę biletów w zależności od wolnych dni i godzin obecnych na Stronie;
Potwierdź akceptacje niniejszych Ogólnych warunków;
Wykonaj płatności online;
Dostaniesz e-mail z potwierdzeniem i unikalnym kodem kreskowym za określony dzień i godzinę, który musisz mieć ze sobą podczas wizyty w Delfinarium.  Jest to Twój elektroniczny bilet.