Obowiązkowe informacje dotyczące praw osób, których dane dotyczą
 
Informacje ogólne
 
Z dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (General Data Protection Regulation), przyjęte przez Unię Europejską. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie ochrony danych osób fizycznych ze wszystkich krajów członkowskich UE i ujednolicenie poszczególnych regulacji dotyczących ich przetwarzania.
W swojej funkcji administratora danych osobowych i w związku ze sprzedażą biletów i przetwarzaniem zamówień przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej DolphinariumVarna.bg i pocztą elektroniczną, spółka Festa Delphinarium Ltd. spełnia wszystkie wymagania nowego rozporządzenia, przy czym zbiera dane osobowe jedynie w zakresie potrzebnym do świadczenia usług, przechowuje dane w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem.
 
Informacje dotyczące administratora danych osobowych

Nazwa: Festa Delphinarium Ltd.
Numer identyfikacyjny ЕИК/Numer BULSTAT: 148102368
Siedziba i adres zarządzania: m. Warna, 9000, Primorski park, rejon Saltanat
Adres prowadzenia działalności: m. Warna, 9000, Primorski park, rejon Saltanat
Dane do korespondencji: m. Warna, 9000, Primorski park, rejon Saltanat
E-mail: gdpr@dolphinariumvarna.bg
Telefon: 052 302199, 052 669100
 

Informacje dotyczące właściwego organu nadzorczego

Nazwa: Komisja Ochrony Danych Osobowych
Siedziba i adres zarządzania: m. Sofia 1592, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 2
Dane do korespondencji: m. Sofia 1592, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 2
Telefon: 02 915 3 518
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Strona internetowa: www.cpdp.bg
Festa Delphinarium Ltd. prowadzi swoją działalność zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 
 
Podstawa do zbierania, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych
 
Art. 1. (1) Festa Delphinarium Ltd. za pośrednictwem swojej strony internetowej DolphinariumVarna.bg zbiera i przetwarza Państwa danych osobowych w związku ze sprzedażą biletów dla atrakcji w Delfinarium Warna i w związku z udzieleniem odpowiedzi na Państwa zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej i pocztą elektroniczną, na podstawie art. 6, ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679, a w szczególności na podstawie:
Wykonania obowiązków spółki Festa Delphinarium Ltd. wynikających z umowy sprzedaży biletów zawartej z Państwem;
Wyłącznie wyrażonej zgody Państwa w funkcji Klienta;
Wykonania prawnego zobowiązania stosowanego wobec Festa Delphinarium Ltd.
Dla celów prawnie uzasadnionego interesu spółki Festa Delphinarium Ltd.;
(2) Spółka Festa Delphinarium Ltd. jest administratorem danych osobowych w stosunku do danych Państwa w funkcji użytkownika naszych usług.
 
 
Cele i zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych
 
Art. 2. (1) Spółka Festa Delphinarium Ltd. zbiera i przetwarza danych osobowych, udostępnionych przez Państwa w związku z korzystaniem z naszych usług i w celu zawarcia umowy ze spółką, dla następujących celów:
dla oznaczenia strony umowy;
dla rejestracji użytkownika atrakcji w Delfinarium Warna;
dla potrzeb księgowości;
dla potrzeb statystyki;
dla zabezpieczenia wykonania umowy o świadczenie usług;
dla przesłania wiadomości informacyjnych, wiadomości o zmianie usługi i innych.
dla świadczenia usługi za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonu;
 (2) Spółka Festa Delphinarium Ltd. przestrzega następujących zasad podczas przetwarzania Państwa danych osobowych:
zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości;
zasada ograniczenia celów przetwarzania;
zasada stosowności do celów przetwarzania i minimalizacja zbieranych danych;
zasada prawidłowości i aktualności danych;
zasada ograniczenia przechowywania ze względu na celów;
zasada integralności i poufności przechowywania i zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych.
(3) Podczas przetwarzania i przechowywania danych osobowych Spółka Festa Delphinarium Ltd. może przetwarzać i przechowywać dane osobowe w celu ochrony następujących prawnie uzasadnionych interesów:
udostępnienie informacji o platformie wykorzystanej do wykonania płatności w przypadkach zwrotu całej lub części kwoty zapłaconej przez Klienta;
wykonanie obowiązków w stosunku do Państwowej Agencji Podatkowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych organów władzy państwowej lub gminnej.
 
 
Jakie dane osobowe spółka Festa Delphinarium Ltd. zbiera, przetwarza i przechowuje?
 
Art. 3. (1) Festa Delphinarium Ltd. wykonuje następujące operacje przetwarzania danych osobowych dla następujących celów:
Rejestracja użytkownika na stronie internetowej i wykonanie umowy sprzedaży biletów – celem tej operacji jest stworzenie konta użytkownika, które jest związane ze świadczoną usługą i na którym dostaną Państwo swoje bilety.
Rejestracja użytkownika w formularzu kontaktowym w celu zadania pytania.
Przesłanie wiadomości informacyjnych – celem tej czynności jest administrowanie procesem przesłania do klientów wiadomości dotyczących zmian usługi zgodnie z umową o świadczenie usługi.
(2) Spółka Festa Delphinarium Ltd. przetwarza następujące kategorie danych osobowych i informacji dla następujących celów i na następujących podstawach:
Dane: Państwa dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer telefoniczny i adres poczty elektronicznej)
Cel, dla którego dane są zbierane: 1) Rejestracja użytkownika; 2) Nawiązanie kontaktu z użytkownikiem i przesłanie informacji do niego.
Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych – Po akceptacji ogólnych warunków i rejestracji na stronie internetowej i po zakupie usługi, między Państwem i spółką Festa Delphinarium Ltd. powstaje stosunek umowny, na podstawie którego my przetwarzamy Państwa danych osobowych – art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.
Inne dane, które spółka Festa Delphinarium Ltd. przetwarza – Podczas zakupu biletów za pośrednictwem naszej strony internetowej lub formularza kontaktowego spółka Festa Delphinarium Ltd. zbiera dane dotyczące adres IP.
Cel, dla którego dane są zbierane: Poprawa bezpieczeństwa usługi i lokalizacja interfejsu, badania statystyczne i marketingowe.
Podstawa przetwarzania danych: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Podczas zakupu lub zapytania ze strony użytkownika, przetwarzanie danych dotyczących adresów IP jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – art. 6, ust. 1 lit. e) RODO;
 (3) Spółka Festa Delphinarium Ltd. nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych ujawniających:
pochodzenie rasowe lub etniczne;
poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych;
dane genetyczne i biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
(4) Spółka Festa Delphinarium Ltd. nie zbiera, ale może przetwarzać dane osobowe dotyczące:
pierwszych czterech i ostatnich czterech cyfr w numerach kart płatniczych, kiedy płatność wykonywana jest kartą;
imion, nazwiska i numeru identyfikacyjnego klienta, kiedy płatność wykonywana jest przez ePay.bg;
imion, nazwiska i adresu e-mail, kiedy płatność wykonywana jest przez PayPal.com
daty, godziny, kwoty, liczby i rodzaju zakupionych biletów.
(5) Spółka Festa Delphinarium Ltd. zbiera dane osobowe od osób, których dane dotyczą, i z odpowiedniej platformy płatności.
(6) Spółka nie korzysta z zautomatyzowanego podjęcia decyzji o danych.
(7) Spółka nie przetwarza danych dotyczących osób poniżej 16 lat bez wyłącznej zgody ich rodziców lub opiekunów.
 
 
Okres przechowywania Państwa danych osobowych
 
Art. 4. (1) Spółka Festa Delphinarium Ltd. przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jeden rok, liczone od dnia, w którym bilety zostały użyte. Po upływie tego terminu spółka Festa Delphinarium Ltd. podejmuje wszelkie niezbędne starania w celu usunięcia i skasowania wszystkich danych osobowych Państwa bez niepotrzebnej zwłoki.
(2) Spółka Festa Delphinarium Ltd. zawiadomi w przypadku gdy termin przechowywania danych ulegnie wydłużeniu ze względu na wykonanie celów, wykonanie umowy, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę Festa Delphinarium Ltd. lub inne.
(3) Spółka Festa Delphinarium Ltd. przechowuje Państwa dane zebrane na podstawie zgody do chwili wyraźnego cofnięcia tej zgody.
(4) Spółka Festa Delphinarium Ltd. przechowuje dane osobowe, przechowywane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, przez odpowiedni ustawowo określony okres.
 
 
Przekazywanie Państwa danych osobowych do przetwarzania
 
Art. 5. (1) Spółka Festa Delphinarium Ltd. może według własnego uznania przekazywać część lub całość Państwa danych osobowych osobom przetwarzającym dane osobowe dla wykonania celów przetwarzania z zachowaniem wymagań Rozporządzenia (UE) 2016/679.
(2) Spółka Festa Delphinarium Ltd. zawiadomi Państwa, jeśli zamierza przekazać część lub całość Państwa danych osobowych krajom trzecim lub międzynarodowym organizacjom.
 
Prawa przysługujące Państwa podczas zbierania, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych
 
Cofnięcie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
Art. 6. (1) Jeśli Państwo nie chcą by spółka Festa Delphinarium Ltd. kontynuowała przetwarzanie całości lub części danych osobowych dla konkretnego celu lub dla jakichkolwiek celów, Państwo mogą w dowolnej chwili cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie pisemnym wnioskiem.
(2) Spółka Festa Delphinarium Ltd. może zażądać by Państwo udowodnili swoją tożsamość i identyczność z osobą, której dane dotyczą.
(3) Nawet gdy Państwo cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych po otrzymaniu biletów, bilety te będą ważne. W takim przypadku jednak nie będziemy w stanie zwrócić zapłaconą kwotę w razie obecności podstawy do tego.
 
Prawo dostępu
Art. 7. (1) Państwo ma prawo wymagać i otrzymać od spółki Festa Delphinarium Ltd. potwierdzenie czy są przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa.
(2) Państwo ma prawo dostępu do danych oraz do informacji, dotyczących zbierania, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych.
(3) Na żądanie Państwa spółka Festa Delphinarium Ltd. udostępni kopię przetwarzanych danych osobowych dotyczących Państwa w formie elektronicznej lub innej.
(4) Udostępnienie danych jest bezpłatnie, ale spółka Festa Delphinarium Ltd. zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty administracyjnej w przypadku powtarzających się wniosków lub wyjątkowo dużej ilości wniosków.
 
Prawo do sprostowania i uzupełnienia
Art. 8. Państwo może wymagać sprostowania lub uzupełnienia niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych dotyczących Państwa wnioskiem do spółki Festa Delphinarium Ltd.
 
Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym“)
Art. 9. (1) Państwo ma prawo żądania od spółki Festa Delphinarium Ltd. usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a spółka Festa Delphinarium Ltd. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
Państwo cofnęło zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
Państwo wniosło sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega spółka Festa Delphinarium Ltd.
(2) Spółka Festa Delphinarium Ltd. nie ma obowiązku usunięcia danych osobowych, jeśli przechowuje i przetwarza:
w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega spółka Festa Delphinarium Ltd. lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
(3) W celu skorzystania z prawa „do bycia zapomnianym“, Państwo musi złożyć pisemny wniosek wysłany do spółki Festa Delphinarium Ltd., udowodniając swoją tożsamość i identyczność z osobą, której dane dotyczą, przy czym należy ukazać dowód osobisty w celu identyfikacji i w razie potrzeby wprowadzić dane dostępu do profilu osoby, której dane dotyczą, w obecności pracownika spółki Festa Delphinarium Ltd.
(4) Spółka Festa Delphinarium Ltd. nie usuwa danych, dla których ma prawne zobowiązanie przechowywania, w tym w celu ochrony prawnej w przypadku roszczeń wobec spółki lub w celu udowodnienia swoich praw.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Art. 10. Państwo ma prawo żądania od spółki Festa Delphinarium Ltd. ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, w następujących przypadkach:
Państwo kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający spółce Festa Delphinarium Ltd. sprawdzić prawidłowość tych danych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
Spółka Festa Delphinarium Ltd. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
Państwo wniosło sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie spółki Festa Delphinarium Ltd. są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Państwa.
Prawo do przenoszenia danych
Art. 11. (1) Państwo może w dowolnej chwili cofnąć Państwa dane, które są przechowywane i przetwarzane w związku z korzystaniem z usług spółki Festa Delphinarium Ltd., wnioskiem przesłanym e-mailem.
(2) Spółka Festa Delphinarium Ltd. może zażądać by Państwo udowodnili swoją tożsamość w sposób wskazany w art. 9 (3).
 
Prawo do uzyskania informacji
Art. 12. Państwo może zażądać od spółki Festa Delphinarium Ltd. informacji dotyczącej wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe, o których Państwo żąda sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  Spółka Festa Delphinarium Ltd. ma prawo do odmowy udzielenia tej informacji, jeśli to się okaże niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.
 
Prawo do sprzeciwu
Art. 13. Państwo ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych przez spółkę Festa Delphinarium Ltd.
 
Prawa przysługujące Państwa w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
Art. 14. (1) W przypadku gdy spółka Festa Delphinarium Ltd. stwierdzi naruszenie ochrony Państwa danych osobowych, co może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Państwa, my bez zbędnej zwłoki zawiadomimy Państwa o naruszeniu oraz o środkach, które zostały zastosowane lub mają być zastosowane.
(2) Spółka Festa Delphinarium Ltd. nie ma obowiązku zawiadomienia, jeśli:
wdrożyła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony danych, których naruszenie ochrony dotyczy;
zastosowała następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw Państwa;
zawiadomienie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.
Odbiorcy Państwa danych osobowych
Art. 15. W przypadku operacji storno (zwrot pieniędzy) spółka Festa Delphinarium Ltd. przekazuje niezbędną informacje odpowiedniej platformie płatności, za pośrednictwem której zostały zakupione bilety.
Art. 16. Spółka Festa Delphinarium Ltd. nie przekazuje Państwa danych osobowych krajom trzecim.
 
 
Inne przepisy
 
Art. 17. W przypadku naruszenia wyżej wymienionych praw Państwa lub obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, Państwo ma prawo do wniesienia skargi do Komisji Ochrony Danych Osobowych:
Nazwa: Komisja Ochrony Danych Osobowych
Siedziba i adres zarządzania: m. Sofia 1592, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 2
Dane do korespondencji: m. Sofia 1592, bul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 2
Telefon: 02 915 3 518
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Strona internetowa: www.cpdp.bg
Art. 18. Państwo może skorzystać z przysługujących praw dotyczących ochrony danych osobowych za pomocą formularzy załączonych do niniejszej informacji. Oczywiście, formularze te nie są obowiązkowe i Państwo może złożyć wniosek w dowolnej formie zawierającej oświadczenie i identyfikującej Państwa jako posiadacz danych.
 
Niniejsza obowiązkowa informacja została ostatnio zaktualizowana w dniu 27.03.2019 r.
Polityka korzystania z plików cookies (Cookie Policy)
Strona internetowej dolphinariumvarna.bg, stanowiąca własność spółki Festa Delphinarium Ltd., korzysta z analitycznych plików cookies.
Dzięki tym plikom cookies monitorujemy odwiedziny na naszej stronie i możemy analizować łatwość korzystania z nią przez użytkowników (pliki cookie Google Analytics). Te pliki nie zawierają żadnych informacji dotyczących Państwa danych osobowych. Pokazują nam, które strony Państwo odwiedziło, czy Państwo odwiedziło naszą stronę za pomocą urządzenia mobilnego lub komputera stacjonarnego i inne anonimowe dane.